Privacyverklaring en cookieverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Purely Happy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. De computer is beveiligd met een paswoord zodat het voor mogelijke externe hackers moeilijk is om deze files te openen.

Purely Happy legt een dossier aan, hetgeen een wettelijke plicht is vanuit de wet WGBO. De bewaartermijn is 20 jaar. U heeft ten alle tijden recht op inzage, verwijdering of wijziging. Gelieve dit dan schriftelijk door te geven aan Purely Happy.

De gegevens die Purely Happy in uw dossier bewaard zijn:

Voor en achternaam

Geboortedatum dier

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u verstrekt bv door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Evt dierenarts

​Purely Happy doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en evt medische gegevens, onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De website bouwer die het beheer en het technisch onderhoud van de website uitvoert, heeft Purely Happy verzekerd dat ze geen persoonsgegevens inzien. De gegevens van het contactformulier komen op een goed beveiligde server. De websitebouwer is verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de website en bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Het is hun niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens. De websitebouwer is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Enig risico kan ten allen tijden bestaan. In geval van een datalek wordt dit geregistreerd in het datalekregister en z.s.m. doorgegeven.

Alleen Purely Happy heeft toegang tot de gegevens van uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid, met de toestemming van de klant. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt om U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om een goede dienstverlening te kunnen uitoefenen. En voor de financiële administratie/boekhouding, zodat Purely Happy of de administrateur, een factuur kan opstellen en voor het afhandelen van uw betaling. Dit gebeurt altijd binnen de EU. Hiervoor worden de dossiers 7 jaar bewaard. U heeft altijd het recht voor inzage en/of verwijdering van uw gegevens.

U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Purely Happy en om diensten bij u af te leveren.

Als Purely Happy vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Purely Happy kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Purely Happy raadt ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Purely Happy zonder die toestemming gegevens heeft over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Purely Happy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Purely Happy van u beschikt in een computerbestand, of per post of via andere media naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Andere websites

Op de site en in de applicatie kunnen een aantal links naar andere websites staan. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden alleen voor de website van Purely Happy. Purely Happy heeft er geen invloed op hoe andere partijen met uw gegevens omgaan. U kunt hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de desbetreffende website lezen.

Purely Happy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en staat niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Purely Happy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle uitoefent. Purely Happy kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt Purely Happy enige garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Purely Happy met/of van deze website of van hun inhoud.

Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.

Als u het idee hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Purely Happy.

Purely Happy is ook verplicht om datalekken te melden aan de privacycommissie.

Algemene voorwaarden

Purely Happy behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke verklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Deze cookieverklaring is van toepassing op de website www.bachbloesemdier.com (“de Website”).

De cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikte wanneer u gebruik maakt van de Website. Onderaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies kadert binnen het algemene beleid van Purely Happy met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor verder informatie hierover zie hierboven de privacyverklaring.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine informatiebestandjes die tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van de webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en in inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de website verlaat. Andere blijven op uw toestel staan zolang u ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor uw toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

Volgens de wet mogen er cookies op uw toestel opgeslagen worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming nodig, die u gevraagd wordt door gebruik te maken van de website.

De Website gebruikt verschillende soorten cookies:

Onmisbare cookies Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden Deze cookies laten toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

– De Website gebruikt verder niet-geclassificeerde cookies. Ze zijn die nog aan het classificeren samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Bewaartermijn Cookies

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Cookies beheren Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instelling van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser

• Google Chrome (Aanrader)

• Internet explorer

• Mozilla Firefox

• Apple Safari

Let op: het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen

Purely Happy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in dec 2021.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden, privacy document en cookieverklaring.