Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, coachingafspraak, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij dierencoach, dierentolk Purely Happy te Haler, Limburg. Dit betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

Garantie

Purely Happy Haler Limburg, verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Purely Happy gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Purely Happy alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren. Coaching middels de spiertest/Bach Bloesemmix remedies en dierencommunicatie genezen niet, alleen de klant/dier zelf/zijn lichaam kan dat. Purely Happy werkt niet met de ziekte of symptomen. Purely Happy is alleen een vertaalmachine van het lichaam en begeleid het proces. Purely is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering, schade of het niet behalen van het gewenste resultaat.

De klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet tijdens en na de diensten die Purely Happy via een dierencommunicatie/spiertest heeft ontvangen en doorgeeft aan de klant/eigenaar. De klant is op de hoogte dat Purely Happy enkel begeleiding en advies en desgewenst remedie stuurt, en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is over de uitvoering hiervan door de klant.

Purely Happy probeert zo goed mogelijk informatie en een daarop afgestemde remedie door te geven. Geen van deze remedies is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts, gedragsdeskundige of andere professional.

Purely Happy kan geen medische klachten verhelpen, maar alleen klachten die het dier ervaart, doorgeven. Als dierencoach, dierentolk is het ‘slechts’ een doorgeefluik en géén dierenarts. Purely Happy adviseert dat de klant eerst naar een dierenarts gaat bij problemen van het dier. Purely Happy stelt zich open ten aanzien van een eventuele samenwerking met de arts/dierenarts. Het is altijd fijn dat de dierenarts op de hoogte is van een evt samenwerking met Purely Happy.

Purely Happy is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de sessie.

Purely Happy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overkomen van mondelinge of schriftelijke informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen verstrekte adviezen, remedies en verschafte gegevens.

Website

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Purely Happy is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behouden zich het recht voor om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen. De teksten op de website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een reguliere dierenarts of andere discipline. De uitgebreide disclaimer onderaan de website maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Bronvermelding afbeelding(en) oa Joko Ribowo/Shutterstock.com

Voorwaarden behandeling

Er is altijd sprake van gelijkwaardigheid tussen Purely Happy en de klant. Purely Happy stelt de belangen van de klant en zijn dier centraal in de coaching. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Purely Happy volledig en juist te informeren over zijn/haar – en van het dier zijn medische en/of psychologische achtergrond en huidige toestand. Alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen hierin. Alle evt. nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of het geven van onjuiste onvolledige informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de klant. Purely Happy werkt met de Kinesiologische spiertest en als dierentolk, maar deze zijn niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. De klant heeft de vrije beslissing en aansprakelijkheid om dit evt op te volgen. Er worden geen ziektes opgespoord.

Purely Happy adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen. De klant raadpleegt hierbij altijd dierenarts voor medisch advies. Bij Purely Happy is vanzelfsprekend geen gevolgschade opeisbaar.

Purely Happy houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met de klant diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden overhandigd of medegedeeld.

Indien nodig en in het belang van de klant/dier kan er informatie bij de dierenarts of een andere discipline worden ingewonnen of overgedragen, dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de klant.

Afspraken

De coaching/remedies heeft betrekking op de door de klant aangedragen hulpvraag. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Indien er een akkoord over is (mondelinge, schriftelijke, telefonische of elektronische boeking), dan dient deze ten allen tijde volledig te worden betaald voor start van de coaching voor klant/dier. Later afzeggen/wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.

Alle prijzen voor dierencommunicatie/coaching/remedies zijn, tenzij anders vermeld, dienen voor aanvang van de coachingsessie te worden voldaan op rekeningnummer en geschiedt in euro’s.

Het consult met uw als klant uw dier word alleen afgenomen na ontvangst van betaling. Betaling achteraf is niet mogelijk.

Evt. klachten op de factuur dienen Purely Happy te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.

Bij het niet nakomen van deze afspraak kan Purely Happy de wettelijke rente in rekening brengen.

Purely Happy heeft het recht diensten af te lasten, er wordt in samenspraak met de klant een andere datum afgesproken of het reeds betaalde bedrag wordt terug betaald aan de klant.

Indien Purely Happy om bepaalde redenen de dienst niet kan uitvoeren of verderzetten, heeft Purely Happy het recht de dienst stop te zetten.

Klachten over sessie altijd met Purely Happy bespreken, tijdens of gelijk na sessie. Purely Happy voldoet tevens aan de Wkkgz (wet klachten en geschillen zorg).

Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht tot stand kwam, is dit buiten de macht van Purely Happy en is deze niet verder verantwoordelijk. De voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

Alle kosten die Purely Happy zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door de klant verschuldigde bedragen en claims komen ten laste van de klant.

Levering en uitvoering

Purely Happy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Purely Happy zal na ontvangst van de betaling binnen 1 a 2 dagen de producten verzenden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Purely Happy tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Purely Happy bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Purely Happy is steeds beperkt tot directe schade bv een flesje wat kapot geleverd is. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Purely Happy is steeds beperkt tot het bedrag van de waarde van de sessie. In geen geval is Purely Happy aansprakelijk voor handeling van derden die zij inschakelt, noch voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

Bijzondere bepalingen

Overmacht situaties zoals bv stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Purely Happy geen controle heeft, bevrijden Purely Happy voor de duur van de hinder, en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant.

Indien door ziekte van Purely Happy de sessie(s) moet worden gewijzigd of geannuleerd dan draagt Purely Happy er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Als Purely Happy door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de sessie te voeren, kan Purely Happy voorstellen een collega in haar plaats in te schakelen of de overeenkomst te annuleren. In het geval dat de klant niet kan wachten en of dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan Purely Happy kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan Purely Happy.

Beëindiging van de overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden

Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.