Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Informatie

De informatie op deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De teksten op deze website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een reguliere dieren-arts of andere discipline. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Purely Happy levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, dan zal Purely Happy de grootst mogelijk inspanningen leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten. Purely Happy kan in geen enkel geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Gelieve de beheerder van de website dan wel Purely Happy te contacteren indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is Purely Happy niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de website, de server(s) van Purely Happy of de communicatie tussen de website en de server(s) worden aangevallen door derden.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Purely Happy geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of een tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of enige vorm van (on)rechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Links en hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor de website van Purely Happy. Purely Happy is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en staat niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Purely Happy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle uitoefent. Purely Happy kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt Purely Happy enige garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Purely Happy met/of van deze website of van hun inhoud.

Indien u op u eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de beheerder van de website dan wel met Purely Happy.

Aansprakelijkheid

Purely Happy kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade te wijten aan het (on)rechtstreeks gebruik van deze website of van een andere inzonderheid. Purely Happy is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder het Belgisch/Nederlands recht als “zware fout” zou gekwalificeerd worden, of door virussen of soortgelijke storende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links of hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op de of via de website of de informatie die in laatstgenoemde vervat is. Evenmin is Purely Happy aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.